Kvinner og politikk. En aktuell problemstilling rundt omkring i landet. Hvordan skal vi få flere kvinner inn i politikken. Villroser stiller spørsmålet "Hvorfor er vi ikke flere og hva gjør vi for at flere kvinner skal delta?" 

Først ut er Janne Fardal Kristoffersen, leder for kvinnenettverket i Vest-Agder Høyre og ordfører i Lindesnes kommune og Line Strisland, leder for kvinnenettverket i Vest-Agder Arbeiderparti og kommunestyremedlem i Audnedal kommune. 

Janne Fardal Kristoffersen, ordfører i Lindesnes kommune (H)

 

Det er ingen tvil om at mange av Sørlandskommunene har et labert antall kvinnelige lokalpolitikere. Det er synd! Halvparten av innbyggerne våre er kvinner og det er trist at mange av dem ikke ser hvorfor det er viktig at de bidrar i politikken. Menn og kvinner er ulike og nettopp derfor er det viktig at begge kjønn er representert der hvor beslutninger fattes.  Dersom kvinner er fraværende i den politiske debatten, så mister vi viktige stemmer og det vil føre til at saker som kvinner synes er viktig, får mindre oppmerksomhet og kanskje også mindre midler på budsjettene. I tillegg er det viktig med mangfold.

Kan vi gjøre noe for å få kvinner til å engasjere seg i politikken?

Selvfølgelig! For det første er det viktig at de ulike partiene og nominasjonskomiteene gjør en god jobb for å rekruttere kvinner. De bør være tidlig ute med å spørre kvinner  og  gi dem god tid til å svare. Partiene bør fortelle hvorfor vedkommende blir spurt og at hennes engasjement og erfaringer på ett eller flere områder er kvaliteter vi trenger inn i kommunestyret. Mange kvinner sier nei fordi de føler at de ikke er kvalifisert. De mennene som sier ja, er ikke noe bedre kvalifisert, men kvinner føler at de må kunne alt for å bidra. En partigruppe består av mennesker med ulike interesser og alle trenger ikke å være gode på alt og det må vi skape forståelse for.

Det er også viktig at de kvinnene som står høyt på listene har et kjent navn og ansikt. Kombinasjonen anonyme kvinner og menn som er godt kjent i lokalmiljøet, fører til at mennene får kumuleringer og kommer inn, mens kvinnene blir skjøvet ut.

Jeg tror også flere kvinner sier nei fordi de misliker det mediepresset som finnes i dagens samfunn. Det kan være tøft å måtte fronte saker i media og her kan vi med fordel tilby opplæring, slik at politikerne føler seg tryggere i møte med pressen. Politikerforakt kan være en annen grunn til at det ikke frister å bli politiker.

Det å ta ordet i forsamlinger og lede møter, kan for mange oppleves som vanskelig. Derfor bør nye politikere få god opplæring på dette feltet. Det er trist at man sitter som politiker en hel periode, uten å komme seg på talerstolen.

Det er et paradoks at kvinner veldig ofte takker nei til politisk arbeid, med den begrunnelsen at de har barn, hus, mann og jobb. Menn i samme situasjon, sier ofte ja. Vi bør fokusere på at et engasjement på den politiske arena, kan gi barna våre en bedre fremtid og gjøre lokalsamfunnet vårt til et bedre sted å leve.

Enkelte mener at møter bør legges til dagtid. Jeg ser at dagsmøter kan være positivt, men samtidig er det mange som misliker å måtte be om fri fra jobb og med å legge møter til dagtid, så vil vi gjøre det enda vanskeligere for selvstendig næringsdrivende å delta.

Jeg tror vi bør legge vekt  på å vise frem gode rollemodeller. Det vil også ha effekt å engasjere ungdommer. Dersom de tidlig lar seg engasjere i politikken, så er det enklere å få dem til å engasjere seg som voksne.

Mange parti gjør en for dårlig jobb for å få frem kvinner. Det er det enkelte partis ansvar å få inn 50% kvinner på listene. Det er krevende og det tar tid, men dersom man mener det er viktig, så er det bare å starte nominasjonsarbeidet tidligere. 

Det faktum at kvinner stryker kvinner, er kanskje den største utfordringen og den viktigste grunnen til at vi ikke finner flere kvinner i kommunestyresalen. Men kvinner må også selv ta ansvar for at de er fraværende i politikken. De må ville engasjere seg og de må våge.

Noe å tenke på i en tid hvor vi jobber med nominasjon og snart skal gå til valgurnene igjen!

Janne Fardal Kristoffersen 

Janne Fardal Kristoffersen 

Line Strisland, kommunestyrerepresentant i Audnedal kommune og leder av kvinnenettverket AP

I disse dager foregår det en hektisk aktivitet i kommunepartiene, det er nominasjonstid. En utfordring mange lokalpartier står overfor dreier seg om hvordan få kvinner til å si seg villig til å stå på kommunestyrevalglista. Ved kommunestyrevalget i 2011 var Aust- og Vest-Agder var på jumboplass i forhold til kvinneandelen av valgte representanter med henholdsvis 34% og 31%. Kvinneandelen på lokalplan i Vest-Agder varierte fra 47, 1 (Audnedal) til  4,8 (Hægebostad). Kvinneandelen er lav og andelen småbarnsmødre er enda lavere. Jeg er den eneste småbarnsmoren i kommunestyret hos oss i Audnedal. Når jeg spør kvinner i samme livsfase som meg om hvorfor de ikke ønsker seg inn i politikken har jeg fått høre at lange møter og uoverkommelig saksmengde ikke lett lar seg forene med livet som småbarnsmor. Og helt ærlig, en viss sannhet er det i dette.

I går var jeg i kommunestyret  fra kl. 5 til halv ti og med en saksmengde på 2,4 kilo.  Etter mye mas fra meg har kommunestyret  «innført» møteslutt kl. 21.30, men dette er bare dersom kommunestyrets flertall er enige. Dersom flertallet bestemmer at vi skal fortsette utover dette tidspunktet så blir det sånn. Med andre ord helt uforutsigbart og bla. blir det sårbart med barnevakt. Jeg tror at en god og forutsigbar møtestruktur er svært viktig for mange flere kvinner (og menn) enn meg og at det er et godt initiativ for å få bl.a. småbarnsmødre inn  i politikken. Kommunen plikter å legge til rett for at alle kan delta i lokaldemokratiet, dette mener jeg best gjøres ved å ha møter på dagtid men dette er det delte meninger om. Dersom møtene skal gjennomføres på kveldene MÅ slutt-tidspunkt inn i møtereglementet.  Ved hver ny kommunestyreperiode blir møtereglementet gjennomgått. Her må representantene være våkne og sette gode arbeidsvilkår for alle representanter på kartet.

De politiske partienes har ansvaret for å rekruttere kvinner generelt og for å sette kvinner på listeplasser som gjør at de faktisk blir valgt. Det var langt flere kvinner på listene i Hægebostad ved forrige valg enn den ene kvinnen som ble valgt inn i kommunestyret! Når kvinnene er valgt inn må vi sørge for at arbeidsforholdene er av en slik art at de blir mer enn en periode. For det er færre kvinner enn menn som tar gjenvalg og den tanken har jeg også vært inne på, vil jeg dette i en periode til? Jeg har vurdert og grublet i lengre tid. For det er tidkrevende, vanskelig og til tider svært frustrerende å være lokalpolitiker. Men dette er bare en side av saken for jeg får så mye igjen.  Jeg får kunnskap og mulighet til å være med å bestemme kommunens utvikling på kort og lang sikt. Jeg får kunnskaprike og samfunnsengasjerte barn, for de lurer jo på hva mamma holder på med. Jeg blir kjent med mennesker som jeg ellers ikke ville ha kjent og det er berikende. Og så føler jeg faktisk at jeg gjør min plikt, jeg gir noe tilbake til samfunnet. Vi må vise kvinner hva politikk faktisk er for det mangler jo ikke på kvinnelig engasjement generelt.  Det er ikke mange områder i lokalsamfunnet vårt som ikke er gjenstad for politiske beslutninger i kommunestyret, skole, helse, næringsutvikling og  kultur er eksepmpler på områder som kommunepolitikerne setter sitt stempel på i ditt nærområdet. Derfor er det er et demokratisk problem at kvinner som utgjør halvparten av befolkningen ikke utgjør halvparten av politikerne.Vi lar menn sette agendaen og vi gir fra oss makt, men det får være diskusjonen til neste gang.

 

 

 

 

 

 

Line Strisland, foto: Vest-Agder Arbeiderparti

Line Strisland, foto: Vest-Agder Arbeiderparti