Unge uføre

Sammenheng mellom levekår og vei!

th Helge Sandåker må være den blideste ordføreren vi har møtt. Han er positiv, kunnskapsrik og som sagt, blid. Helge er ordfører i Marnardal og han er en svært dykig samferdselspolitiker i fylkestinget i Vest Agder for AP. Vi har lenge tenkt at en og annen mann selvsagt skulle kunne gjøre seg fortjent til å skrive på bloggen "av og for kvinner". At det var Helge som fikk være første mann ut var ikke tilfeldig. Helge bejubler initiativ, han er inkluderende og han er av typen som gjør andre gode. Viktige verdier vi i Villroser holder høyt. Så har også Helge lengtet lenge etter muligheten til å skrive innlegg for å forklare sammenhengen mellom levekår og samferdsel. Og gode ord, uhemmet ros og bestikkelser av Villrosene har med dette ført frem;) Vi er selvsagt veldig stolt over å presentere Helges innlegg. God lesning!

........................................................................................................................

Sammenheng mellom Levekår og vei!

Kommunene i Lindesnesregionen har i større eller mindre grad betydelige levekårsutfordringer. Regionen har derfor i fellesskap påbegynt en prosess sammen med Sørlandets Kompetansefond for å ta tak i disse utfordringene. Flere av kommunene er i norgestoppen når det gjelder andel uføre, og det mest alvorlig er at andel unge uføre er flere ganger gjennomsnittet i landet.

Vi ser også at uførhet i noen tilfeller går i arv og at det er på en helt annen måte enn tidligere blitt sosialt akseptert å ikke ha en jobb. Det er også ganske åpenbart at motivasjonen for utdannelse hos unge ofte vil være en annen når foreldrene aldri har vært i arbeid.

Hva er så årsaken til at våre kommuner har 14-16 % uføre og opp mot 5 % unge uføre? En viktig årsak er nok at det er stort underskudd på arbeidsplasser i forhold til antall mennesker i arbeidsfør alder. Både Mandal, Lindesnes og Marnardal kommuner har bare 60-70 % egendekning. Det betyr at mange må pendle til andre kommuner, i første rekke Kristiansand, for å finne seg arbeid. Undersøkelser viser også at jo lenger borte aktuell arbeidsplass er, jo mindre er motivasjonen til å finne seg et arbeid.

Agderforskning har forsket mye på dette og en av konklusjonene er at infrastrukturen er veldig viktig for at mennesker skal finne seg en jobb, spesielt siden vår region, som sagt, har så stort underskudd på arbeidsplasser. Når E39 vest for Kristiansand er så dårlig, og det er normalsituasjonen å stå i kø både til og fra jobb, så er dette særdeles negativt.

Ny motorvei mellom Kristiansand og Grimstad har ført til en helt annen dynamikk østover. En kan definitivt frykte at utviklingen fremover vil skje den veien om en ikke innen rimelig tid får på plass en ny firefelts motorvei fra Kristiansand og vestover. Agderforskning peker på at denne veien vil være helt avgjørende for å effektivt kunne ta tak i levekårsutfordringene i regionen. Å få på plass denne motorveien i ny Nasjonal Transportplan for neste 10- årsperiode er derfor helt avgjørende for Lindesnesregionens og Listerregionens utvikling!

E 39 er særdeles viktig, men det er også viktig å forbedre de lokale tilførselsveiene til E 39. Dette er fylkesveier og derfor fylkeskommunens ansvar. Dessverre ser det ut til at investeringsmidler til disse veiene blir på et lavmål i hele neste fireårsperiode utfra fylkesrådmannens forslag. Derfor foreslår Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe med støtte fra Sp og SV at fylkeskommunens budsjett til veiinvestering økes med 50 mill pr år, dvs 200 mill i fireårsperioden!

I denne valgperioden er det H, FrP og KrF som har flertallet og vi er i opposisjon. H og FrP på nasjonalt nivå snakker hele tiden om hvor mye mer vei det skal bygges om de kommer i posisjon etter valget neste år. Når har de muligheten for å vise dette i praksis i Vest-Agder! Det må bli ganske vanskelig å bli tatt på alvor dersom de samme partiene blir en bremsekloss i utvikling av fylkesveiene våre!

At Ap nå er så tydelige på nødvendigheten av å bygge nye og utbedre eksisterende veier, henger nøye sammen med den udiskutable sammenhengen mellom vei og levekårsutfordringer. Vi inviterer høyresiden til et samarbeid om å virkelig gjøre et krafttak på våre fylkesveier! Jeg er veldig spente på hva høyresiden vil gjøre når fylkeskommunens budsjett skal vedtas i desember!

Med hilsen Helge Sandåker Ordfører i Marnardal og fylkestingsmedlem i Vest-Agder