" Fordi vi kunne"

« Den viktigste egenskapen en lokalpolitiker og en regionalpolitiker kan ha er evnen til samarbeid og finne løsninger på tvers av partipolitiske grenser. Så kan rikspolitikeren tillate seg å krangle litt mer» Noe sånt oppsummerte vår venninne Åshild Schmidt møte mellom ordførerene i Lindesnes regionene, fylkesordføreren og leder for samferdselskomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide.

Hanne, Åshild og jeg hadde hatt gleden av å legge til rette for et møte mellom våre lokale ledere og en av våre sentrale politikere. Regionens utfordringer og muligheter ble drøftete i en engasjert dialog.

Lindesnesregionens utfordringer er uten tvil knyttet til levekår. Vi har altfor mange som er uføretrygdet og altfor mange unge mennesker som har en varig trygdeytelse. Sammenlignet med resten av landet så ligger vi noen ganger dobbelt så høyt på den dystre statistikken enn landsgjennomsnittet. Det er som uføretrygd går i arv og generasjoner følger generasjoner utenfor arbeidslivet. De sosiale omkostningene for samfunn og enkeltindivid er høye. Dette er vår regions største utfordring. Mulighetene ligger i samarbeid. Samarbeid mellom kommunene og mellom regionene. Mulighetene ligger i å binde sammen de ulike regionens arbeidsmarked og dermed sørge for et mer variert arbeidsmarked som gir flere muligheter at enkeltindividenes kompetanse, interesse og kapasitet og behov stemmer overens med behovet for arbeidskraft. For å få til det er regionen helt enige om at det trengs en bedre infrastruktur. Vi snakker om at E-39 fra Kristiansand og vestover må utbedres og bli en firefelts vei som gjør det raskere og mer effektivt å bo i en region og jobbe i en annen. En firefeltsvei som gjør transport og kommunikasjon effektiv og overkommelig for næringslivet slik at de kan etablere seg også vest for Kristiansand. Vi trenger et mer variert næringsliv som skaper stabile arbeidsplasser. Det haster fordi mens den vestre delen av Agder venter på en køfri vei, med bedre veistandar velger flere og flere å etablere seg nettopp øst for Kristiansand der veien er blitt betydelig bedre. Det i seg selv vil bidra til at presset på stadig utbedring av infrastrukturen vil øke. Imens venter Lindesnes regionen og utfordringene i arbeidsmarkedet og uførestatestikken øker.

For å lykkes i å få frem dette fokuset og overbevise våre sentrale politikere om at å prioritere E39 også er et bidrag for å heve levekår og faktisk er et sosialpolitisk virkemiddel kreves en koordinert innsats. Om man kommer fra Krf, AP, H eller Frp må man finne et felles budskap og utøve det felles presset på det nasjonale leddet. Det krever samarbeid og disiplin. Det krever at lokale og regionale politikere legger partipolitisk retorikk til side og erkjenner at vi har felles mål. Så begynner arbeidet med å arbeidet langs de kanalene vi har mulighet til. Det er et stort lerret å bleke. Men ikke umulig og man har kommet en lang vei. Om vi lykkes vil vises når den nye nasjonale transportplanen legges frem på nyåret.

Hanne, Åshild og jeg er hjemvendte sørlendinger. Vi er glad i byen vår og regionen vår og vi er engasjert. Vår erfaring og vårt nettverk fra tidligere og nåværende politisk engasjement gjør det mulig for oss å legge til rette for møteplasser mellom lokale og sentrale politikere, mellom beslutningstagere og de som utfører beslutningen og møter menneskene og skjebnene. Vi vet at når du sitter i Oslo er det inderlig langt til Konsmo eller Øyslebø, om du i det hele tatt vet at det finnes. Det er så vanskelig å forestille seg de reelle konsekvensene av de beslutninger du skal ta når du leser og leser dokumenter og utredninger til øyet blir stort og vått. Men så møter du menneskene, du ser engasjementet og du får nyansene i problemstillingene. Å legge til rette for de møtene der politikk blir til noe levende og viktige deler av folks liv er derfor så utrolig viktig. Det var det Åshild, Hanne og jeg ønsket å bidra til. Det finnes mange slike møteplasser. Og et møte med en stortingspolitiker endrer ikke alene beslutninger, selv om det er lederen av samferdselskomiteen. Men summen av slike møter kan skape en ny forståelse og en ny politikk. Vi er overbevist om at det det er i møte mellom mennesker vi kan legge grunnlag for gode prosesser.

Derfor møtte vi også de frivillige på Blå Kors som uke etter uke og år etter år møter noen av samfunnets mest sårbare og utsatte grupper. Rusmisbrukerne. Historiene de fortalte gjorde sterkt inntrykk og fortalte om en omsorg og et engasjement det offentlige aldri kan stille opp med, men som er livgivende og skjellsettende for de enkeltmenneskene som blir sett og møtt av rause og omsorgsfulle frivillige. Slike møter øker bevisstheten om et sterkere samarbeid mellom frivillige og offentlig sektor.

Møte med NAV OG attføringsbedriften, Mindus, gav oss et tydelig svar på det vi allerede visste. Kapasitet. Vi kan hjelpe så mange flere ut i arbeid og ut av sosial og trygdeytelser om vi kan følge opp og tilrettelegge bedre. Ingen skjemaer i verden kan erstatte anerkjennelse og mestring og betydningen av at noen er der for deg og støtter deg på broen over til arbeidslivet.

Hvorfor inviterte vi lederen av samferdselskomitéen til Mandal, har mange spurt.

Svaret er : Fordi vi kunne og ville.

Vi ønsket å bruke av fritiden vår på å tilrettelegge for en god møteplass mellom våre ledere. Vi ville gi Hareide mulighet til å bli bedre kjent med vår regions utfordringer og muligheter slik at han kunne ta med seg den kunnskapen tilbake til Oslo og Stortinget. Vi har hatt det storartet i dette samarbeidet og vi har kjent engasjementet få næring og motivasjon til å stå på enda mer. Dette er en måte å arbeide politisk på som gir mening og som gir resultater.

Vi må bestrebe etter å gjøre hverandre gode, løfte frem engasjement og bruke hverandres kompetanse. Med det grunnlaget er det alltid langt mer morsomt å drive med politikk. Med det utgangspunktet vil vi kanskje langt lettere lykkes i å skape muligheter for byen vår og regionen vår.

 

(Bildet er faksimilie fra Lindesnes avis 17.11.2012)