Et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked

Tidlig i november var vi en god flokk kvinner i EL&IT samlet på en kvinnekonferanse, 33 kvinner fra hele landet var samlet. Elektrikere, høyspentmontører, telemontører, automatikere og kvinner som jobber innenfor IT. Nesten historisk i seg selv! Vi var en god gjeng som vil bli flere!
Vi vil ha et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, og vil si noe om hvorfor og hvordan vi kan gjøre noe med det.

Minoritet
To flotte engasjerte kvinner, Ellen Møller og Inger Vagle som fikk LOs likestillingspris i fjor har ledet et prosjektet som har holdt på i flere år, "jenter i bil og elektro". Målet var å få flere jenter til å velge et utdanningsløp innenfor bil og elektro. Jenter innenfor disse fagene er minoriteter. Selv om det er optimisme å spore etter at prosjektet ‘Jenter i bil og elektro’ ble avsluttet, er andelen jenter og kvinner som tar de utradisjonellene utdanningsvalgene på omtrent 5%.
Prosjektet er avsluttet, men vi må se på veien videre. Jobben sentralt mot departement har vært lettere enn på fylkesnivå. Det kom tydelig frem at vi har en jobb å gjøre i våres fylker, så vi må nok ta en runde med fylkeskommunen og fylkespolitikere for å synliggjøre at vi vil gjøre noe med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Et  virkemiddel kan være at fylkene  oppretter formelle likestillingansvarlige eller andre dedikerte samarbeidpartnere for endring av kjønnsbalansen innen yrkesfagene.

Kjønnsbalanse i arbeidet er bra
Undersøkelser viser at på arbeidsplasser som har en tilnærmet lik fordeling av kvinner og menn har en tendens til å bli bedre enn arbeidsplasser hvor det ene kjønnet er i klart overtall. Man bør derfor i langt større grad se på hva som kan gjøres for at denne balansen blir bedre enn hva den er i dag, og i og med at disse valgene allerede tas på videregående nivå er det viktig at man ser på hva man gjøre for å unngå typiske jentejobber og guttejobber.

Holdninger
Det blir sagt at holdninger allerede blir preget etter fødsel - gutter blå, jenter rosa? Er det sånn?
Vær en god kollega, ikke fokusere på kjønn - rosa eller blå, velg noe annet!

Vi vil ha flere jenter med oss og vil at flere jenter velger utradisjonelt. Det er gøy å jobbe i praktiske yrker, som elektriker, høyspentmontør, telemontører, automatiker og innenfor IT.  Vi har spennende muligheter, og vi åpner dører. Fagbrev er bra å ha, også om en vil gå videre. Vi har lønn under utdannelse, og variert arbeid. Jobber mye ute, som er bra for en god helse. Vi må heve statusen til Yrkesfagene.
Dette vil også bidra i kampen mot sosial dumping og bruk av ufaglært arbeidskraft.

Rådgivningstjenesten må endres!
Vi jobber for at flere jenter og gutter velger utradisjonelt.  Den jobben må starte allerede på Ungdomsskolen og  rådgivningstjenesten må endres. Den fungerer ikke optimalt i dag, og vi har for mye frafall. Vi vil at rådgivertjenesten på Ungdomsskolen blir tatt ut av kommunene og at det i stedet opprettes en ”tverrfaglig” rådgivertjeneste som er felles for Ungdomsskole, videregående og tiden som lærling. Dette vil gi oss en ordning hvor den enkelte elev får en enhetlig Rådgivningstjeneste gjennom hele sitt utdanningsløp. Ved å få til en ”tverrfaglig” Rådgivningstjeneste med f.eks medlemmer fra arbeidssiden, skolesiden og eventuelt PPT-tjeneste vil man ha den bedre kompetanse til å veilede ungdom i sine utdannings- og yrkesvalg. Det må opprettes ”fadderordninger” for de som velger utradisjonelt, få disse inn i eksisterende kvinnenettverk rundt i landet.

Rollemodeller
Rollemodeller er viktig for å vise at det faktisk er mulig. Ved å bruke rollemodeller ute i skolene, på yrkesmesser så viser en ungdommen at det faktisk er kvinner som er elektrikere, rørleggere, malere osv. Gutter kan jobbe i barnehage, bli sykepleier osv. De menn som jobber i barnehagene er utrolig populære blant barna, og gode rollemodeller for de minste.Det er i dag en økonomisk og ressurssmessig krevende utfordring for bedriftene som er positive til tiltaket. Det bør derfor gis et stimuleringstillskudd til bedrifter som gir unge jenter og gutter fra typiske kvinne/mannsdominerte arbeidsplasser muligheten til og komme ut i ungdom og videregående skole for og fortelle om fagene.

Hva vil vi gjøre for å beholde kvinnene i de utradisjonelle yrkene?
Vi må være med å påvirke egne bedrifter til å ta inn kvinner som lærlinger, og det kan være enklere når det allerede er noen kvinner i bedriften. Å jobbe sammen med Rådgivertjenesten slik at disse også backer opp kvinnene som har valgt Yrkesfag, må bli et prioritert område, og da vi ser vi tidlig dersom noen faller av underveis i skolegangen. Vi må etablere kvinnenettverk innenfor utradisjonelle yrker i fylkene.

Trakassering
Det må bli mer åpenhet rundt trakassering. Si ifra! Det skal være greit å si ifra. Det skal ikke være sånn at "du må være tøff". Vi skal ikke tåle..... Dessverre er det sånn at jenter (og gutter) blir trakassert på arbeidsplassen. Det vanskeligste kan noen ganger være å si ifra. Det må jobbes for å skape en åpenhet på arbeidsplassen og at en ikke skal godta. Mange får høre "du må lære deg å la det prelle av". Sånn skal vi ikke ha det! Tre stikkord som det må jobbes med: åpenhet, holdningsendring, og faktisk endring.

Sekstimersdagen som Likestillingsverktøy?
Likestillingsverktøy: 6-timersdagen som likestillingsverktøy; Ingen i familien trenger å gå ned i redusert stilling for å få hverdagen til å gå opp. Vi vet at det som oftest er kvinner som reduserer sin deltakelse i arbeidslivet som følge av familieforøkelse. Vi mener sekstimersdagen er en god måte for småbarnsfamilier istedenfor kontantstøtten samtidig som det kan lette på tidsklemma.

Kvinner vil, kvinner kan, kvinner gjør! Vi må jobbe for et mer likestilt Norge og et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. Håper du vil være med å bidra?

Innlegget er skrevet av kvinner fra E&IT, ført i pennen av Therese Anita Holmen