Vi må få slutt på vold mot kvinner!

Den 25. november er det den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Flere land har «16 dager med aksjoner mot kjønnsbasert vold», der tiden mellom 25.november og 10. desember brukes til informasjon og aksjoner. Mange organisasjoner over hele verden markerer dagene ved å farge nabolagene oransje.

Dagen er innført for å rette søkelyset mot at kvinner utsettes for vold i alle land i verden. Det foregår i alle samfunnslag og i alle kulturer. Vold mot jenter og kvinner er ikke en privatsak, det er et samfunnsproblem som hele samfunnet må være med å bekjempe.

FN sine tall er nesten ikke til å tro; 7 av 10 kvinner verden over vil i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Hvert år blir mellom 500.000 og 2 millioner kvinner offer for menneskehandel. Nesten halvparten av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.

Hvorfor kan dette skje? Mange ungdommer og unge menn vokser opp uten mannlig rollemodell, eller med en far som bruker vold mot familien som en del av oppdragelsen, vise hvem som har makta, eller for å få ut egne frustrasjoner. Når samfunnet ikke reagerer på dette med å tilby hjelp til overgriper eller offer, og det ikke får konsekvenser for den som utøver volden, vil vold bli oppfattet som normalt.

Vold i nære relasjoner er en straffbar handling og er i strid med norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter, - uansett hvilken grunn overgriper mener å ta til å utføre volden. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell eller materiell. Studier viser at seksuelle overgrep, fysisk mishandling og omsorgssvikt har større betydning for psykisk helse enn andre belastede hendelser. Helseproblemene øker jo flere hendelser en person opplever.

Verdensbanken sier at vold mot kvinner er et omfattende helseproblem på linje med hiv/AIDS og kreft. De fysiske og psykiske konsekvensene er langvarige og hindrer jenter og kvinners fulle deltakelse i samfunnet. Dette får konsekvenser for samfunnsutviklingen, og er en trussel mot familiers, nærsamfunnets og landets økonomiske, politiske og sosiale utvikling.

I Norge er det lovpålagt at alle kommuner skal tilby sine innbyggere som flykter fra vold i nære relasjoner opphold på Krisesenter, eller et tilsvarende tiltak, slik at det er mulig å komme vekk fra den som utøver vold. På Krisesentret skal man få praktisk hjelp, og hjelp til å komme seg videre i livet. Tilbudet er gratis og er en god mulighet til å starte opp livet uten vold.

Flere organisasjoner er med å bekjemper vold mot kvinner. Bygdekvinnelaget er en av flere organisasjoner som er med på å farge nabolaget oransje for å støtte opp om budskapet. Vi håper at du også blir med og støtter opp om budskapet ved å ta på ett eller flere oransje plagg og gå ut og snakk om problemstillingen.

Du kan utgjøre en forskjell, - kom å bli med på å aksjonen for å få slutt på vold mot kvinner. Tenn et oransje lys, ta på deg en oransje bluse eller skjerf, og fortell de møter at dette gjør du for å sette fokus på et alvorlig samfunnsproblem! Spre gjerne budskapet på sosiale media.

 

Bygdekvinnehilsen fra Marna Ramsøy, leder Norges Bygdekvinnelag