Når besøksforbudet blir brutt

Tenkt deg at du lever et liv i konstant frykt for at en tidligere partner eller familiemedlem skal oppsøke deg for å skade deg. For å skade dine barn. Kanskje true med å drepe dere. En tidligere partner eller ukjent person som ikke vil la deg være i fred. Som trakasserer deg. Dette er hverdagen for tusenvis, særskilt kvinner, i Norge i dag.

Vi har noen lover som skal beskytte personer som lever sine liv i konstant frykt for terror, men dessverre brytes disse alt for ofte. Besøksforbudet brytes, og i lang tid har vi fått høre at det har få konsekvenser med mindre den som har besøksforbud volder fysisk skade. Det er ikke å beskytte godt nok.

14. januar kom en viktig dom i Høyesterett. En mann ble dømt til ubetinget fengsel for gjentakende brudd på besøksforbud. Selv om det ikke var utøvd fysisk vold eller trusler. Hvorfor er dette viktig? Høyesterett gir oss svaret i dommens punkt 19:

«(19) Besøksforbud er ett av få virkemidler politiet har for å beskytte personer som utsettes for fredskrenkelser fra andre. Allmennpreventive hensyn taler dermed for at brudd på besøksforbud skal få følbare konsekvenser selv om det ikke er tale om vold eller trusler om vold. I denne saken foreligger dessuten gjentatte brudd.»

At man risikerer ubetinget fengsel som reaksjon på brudd på besøksforbud, selv om man ikke har utøvd vold, mener jeg er viktig og riktig. Det er også tydeligvis nødvendig. Fra Politidirektoratets rapport over anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling for 2014 så fremkommer det at antall anmeldelser for brudd på oppholds-/besøksforbud har økt med 18 prosent den siste femårsperioden. At nesten 2000 personer opplever at ilagt besøksforbud brytes er alvorlig og fører til nedsatt livskvalitet for mange berørte. Om lag 1800 personer lever med voldsalarm. Dette er høye tall, som først og fremst er mennesker, og ikke tall på et papir.

I 2014 fikk politiet et nytt verktøy som nesten ikke er tatt i bruk. Det ble utviklet 40 såkalt «omvendte voldsalarmer», som er elektronisk fotlenke. Kun en er tatt i bruk, i Sør-Trøndelag politidistrikt. I Sør-Trøndelag Politidistrikt ble en mann idømt elektronisk fotlenke for gjentatte brudd på besøskforbud i fjor. Jeg har stilt spørsmål til justisministeren i Stortinget om hvorfor tallet er så lavt. Han svarte at dette vil han undersøke. Jeg ser frem til svaret. Jeg mener at dette er et viktig virkemiddel, som bør benyttes oftere, hvor byrden legges til gjerningsmannen med elektronisk kontroll, og politiet på en bedre måte kan følge med på om eventuelle besøksforbud blir brutt.

Arbeiderpartiet har tatt til ordet for at vi trenger en stalking-lov. En lov som sørger for et mer helhetlig strafferettslig vern for personer utsatt for personforfølgelse og trakassering. Dommen fra Høyesterett er et viktig signal på at brudd på besøksforbud faktisk får konsekvenser, men samtidig mener jeg at det trengs en egen stalking-lov, for å bedre beskytte personer utsatt for personforfølgelse. En slik lov vil være et viktig vertkøy for politiet til å opprette straffesaker i saker de i dag kanskje står mer handlingslammet ovenfor, i saker hvor personer opplever sterk krenking av privatlivet, urifhet og nedsatt livskvalitet på grunn av uønsket adferd fra en ekspartner, familie eller ukjente «stalkere». Det er helt uakseptabelt at man må være utsatt for fysisk vold før brudd på besøksforbud får konsekvenser, slik rettspraksis ser ut til å ha vært. At POD kan vise til at nesten 2000 illagte besøksforbud ble brutt i 2014, tyder på at det trengs en forsterket innsats.

Justiskomiteen har nå fått et forslag til behandling hvor Arbeiderpartiet fremmer tre forslag for å styrke beskyttelsen til personer utsatt for vold, trusler om vold, personforfølgelse og stalking. Vi mener regjeringen må gjennomgå og evaluere ordningen med besøksforbud etter straffeprosesslovens §222 a, at regjeringen må redegjøre for Stortinget hvordan de omvendte voldsalarmene er tatt i bruk, og vi foreslår også at regjeringen fremmer forslag til stalkinglov med bakgrunn i forslag sendt på høring av regjeringen Stoltenberg II i juni 2013.

Vi trenger bedre beskyttelse for personer som lever i en hverdag fylt med frykt. En hverdag som preges av gjentatte trusler fra personer som vil dem vondt. Når nesten 2000 besøksforbud brytes, når personer som opplever stalking ikke blir tatt på alvor og når byrden for personforfølgelse og trusler om vold legges på den utsatte- da har vi en jobb å gjøre. Da har vi ikke gode nok ordninger, og vi hjelper ikke de som er utsatt godt nok. Sammen kan vi gjøre mer, og jeg håper regjeringen og støttepartiene vil støtte oss i dette når forslaget vårt behandles i Stortinget til våren.

 

foto:Arbeiderpartiet.no

Lene Vågslid Leder av Aps utvalg mot vold i nære relasjoner Medlem av justiskomiteen på Stortinget