Kvinner og andre utvalg

Fylkesrådmannen vil legge ned likestillingsutvalget. Det er for mange utvalg i fylket, og dette utvalget trenger man kanskje ikke. Et annet utvalg kan dele ut likestillingsprisen (og overta de andre oppgavene også), ble det foreslått. 27. mai stemte Fylkesutvalget for Fylkesrådmannens innstilling.

Mange tenker kanskje at likestillingen har kommet langt i Norge. Er det nødvendig med et eget utvalg for likestilling, da?

La oss se på fakta, slik Statistisk sentralbyrå  har gjort. De har funnet at Møre og Romsdal er et av landets minst likestilte fylker. 

I gjennomsnitt tjener kvinnene i i Møre og Romsdal 63% av det mennene gjør.  Arbeidsmarkedet vårt, den såkalte «testosteronkysten», er det nest mest kjønnsdelte i landet. Vi har godt under gjennomsnittet med  kvinnelige næringslivsledere. I politikken er vi på 3. plass – når det gjelder å ha færrest kvinner i kommunestyrene. Vi er et av fylkene med dårligst kjønnsbalanse i utdanningsprogram i skolene. Slik kunne en ha fortsatt, og fortsatt. Og slik vil det sannsynligvis fortsette i også, om det ikke snart tas grep.

I Møre og Romsdal er likestillingsutvalget plassert ganske langt «nede» i hierarkiet. I 2007 hadde en problemer med å få opp et utvalg, fordi det ikke fantes menn som ville stille (!). Møtet har kun rådgivende funksjon – og det er kanskje begrenset hva man får på ca 4 møter i året. Men leser en protokollen, ser en at utvalget har tatt tak i de viktige problemene knyttet til likestilling. Også innad i Fylkeskommunen vil det være nyttig å ha en intern «vaktbikkje»  - noen som har likestillingsbrillene på.

Forslaget – og den vedtatte innstillingen- om å legge ned likestillingsutvalget i «likestillings-verstingen» Møre og Romsdal, er ikke på sin plass. For driftige møringer gir det heller ingen mening.

For økonomisk sett lønner det seg med likestilling. Flere forskere har pekt på sammenhengen mellom kjønnsforskjellene i fylket, og avfolkningen av bygdene. Det er særlig kvinnene som drar – uten å ville komme tilbake. Om det var det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene eller mannsdominansen blant toppene i næringsliv og  politikk som bidro mest til dette, vites ikke. Men sluttresultatet viser at vi har 90 kvinner per 100 menn i  fylket– på desidert sisteplass i landet.

Denne avfolkningen og dette kvinneunderskuddet får selvsagt store konsekvenser for tilgangen til arbeidskraft, for vekst og for økonomien i regionen.

Fylkesrådmannen anerkjenner disse problemene i sin innstilling, og ønsker angivelig også å øke fokuset på likestilling. Ideen om at likestillingstanken heller bør gjennomsyre alle beslutninger og alle organer i fylkeskommunen er god, den – men det er tvilsomt om det holder i praksis.

Å legge enda flere oppgaver – likestillingsarbeidet – til et utvalg som alt har blitt slått sammen med ett annet (Kultur- og folkehelseutvalget), synes mer som et ulønnsomt forsøk på effektivisering, enn en prioritering.

Studier har vist forbindelsen mellom liten grad av likestilling og liten politisk vilje til å prioritere likestillingsarbeid.

Holdninger, både politisk og i folket, har mye å si for om man lykkes med likestillingen. Mye av arbeidet med likestilling må gjøres lokalt, skriver Statistisk sentralbyrå.

Altså; skal vi snu denne negative trenden, må vi må satse på likestilling; i politikken, i næringslivet og på bygdene!

Møre og Romsdal trenger all den hjelpen en kan få. Et likestillingsutvalg hadde sendt signal om at vi tar likestilling på alvor, og utvalget kan også være en viktig «medspiller» for kommunene (slik slagordet til Fylkeskommunen slår fast).

Likestillingsutvalget bør ikke legges ned! 

Det at likestillingsutvalget forslås nedlagt i et av landets aller minst likestilte fylker, sier egentlig alt om hvorfor vi sårt trenger et likestillingsutvalg fortsatt.

.................

Therese Utgård, styremedlem og kvinnepolitisk talsperson i Sykkylven Arbeiderparti. Hun er også kandidat på Åpen folkekirkes liste til høstens Kirkevalg

Innlegget har tidligere vært publisert i Romsdals budstikke (lørdag 30 juni ) og i Sunnmørsposten (mandag 01. juni)