Nettverk for heltidskultur, Agder rundt

Jeg er så heldig at jeg får jobbe med likestilling som en del av arbeidet mitt som regional planlegger i fylkeskommunen. Heldig fordi jeg kan ha både hode, kropp og følelser med i jobben. Mitt kvinneliv ble sånn at engasjementet pressa på tidlig. Jeg hoppa på 8.mars-toget i 1974 og har aldri hatt grunn til å hoppe av.

 I fjor gikk det meste av arbeidstida, og "litt" til, med i oppdraget som prosjektleder for LIM-planen. LIM står for likestilling, inkludering og mangfold; planen gjelder begge Agder-fylkene og ble vedtatt enstemmig i to fylkesting.

PLAN FOR HANDLING

Hjelper det å ha en plan? Ikke nødvendigvis. Fenomenet skuffeplan er godt kjent. Men vår felles likestillingsplan er ikke sånn! En herlig bukett av rundt 200 mennesker var med på å lage den. Den trengs sårt, og har satt gode og viktige mål som skal nås på 12 år.  Dessuten har den en handlingsdel med tiltak.

Mål nummer en under tema arbeidsliv er slik:

Ingen på Agder behøver å velge deltid, og offentlig sektor lyser normalt ut alle ledige jobber som faste heltidsstillinger.

Og se i handlingsprogrammet: Det er knytta to konkrete tiltak til dette målet som vi skal arbeide med fra 2015:

·         Heltidsnettverk for offentlig sektor på Agder som deler erfaring og foreslår tiltak. De som må bidra: Kommunene, fylkeskommunene, SSHF, KS, Spekter, LO, aktuelle fagforeninger og Senter for likestilling

·         Studere erfaringer fra offentlig sektor i Agder og andre steder, og se om det er grunnlag for prøveprosjekter knytta til arbeidstid. De som må bidra: Kommunene, fylkeskommunene, SSHF, KS, Spekter, LO og aktuelle fagforeninger. Kommentarer: Prøveprosjekter kan f.eks. gjelde nye typer turnuser og/eller 6-timersdag, basert på erfaringer fra andre steder.

GULL FRA SONGDALEN

En kald solskinnsdag i slutten av mai hadde vi første nettverkssamling. Kollega Helle Mellingen, prosjektleder for de to fylkeskommunenes Likestilling som regional kraft, hadde planlagt samlingen sammen med folk fra Likestillingssenteret på Hamar. Det ble en sånn dag da vi fikk brukt mer enn øyne og ører, og alle dro glade og varme hjem. Alle kvinner og menn hadde noe de skulle ha sagt, og vi bevega oss.  Etter råd fra heltidsheltinnene i Songdalen kommune hadde vi lagt vekt på å få med tillitsvalgte i tillegg til representanter for offentlige virksomheter, og det var bra! Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund har peiling på dette.

Erfaringsinnleggene kom fra de tre S-ene Songdalen, Sirdal og Sørlandet sykehus.  Alle, Katja Bøhm fra Sirdal, Jorunn Sandvik fra sykehuset og Janne Slotte fra Songdalen, hadde viktige tips og god metodikk å presentere. I denne omgang velger jeg å dele av songdølenes gull. 

Prosjektleder for heltidsprosjektet i Songdalen, Janne Slotte , er også hovedtillitsvalgt  i kommunen. Prosjektet er en del av programmet Saman om ein betre kommune,  som starta opp i 2011 da Liv Signe Navarsete var kommunalminister og departementet kunne nynorsk.

 https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/sammenomenbedrekommune/om-programmet/id676232/

ØNSKE OM 80 PROSENT

Janne forteller at de ble mobba litt for å være en "slow starter" sammenliknet med de andre i programmet. Hun gjennomførte nemlig kartleggingssamtaler med alle de 167 ansatte i helse og omsorg for å finne ut hvor skoene trykker, og hva de ansatte ønska seg.  Gjennomsnittsønsket viste seg å være 80 prosent-stilling. Det kan man jo filosofere og mene en del rundt, og det synes jeg absolutt vi skal gjøre i nettverket. Hva betyr egentlig frivillig deltid? Min personlige mening er at folk kan ha tunge grunner til å velge bort fulltid og alle fordelene det medfører. At det må mer til enn holdningsendring for at alle skal kunne velge å jobbe 100 prosent. Og at sekstimersdagen, som først ble satt på dagsorden av fagbevegelsen tidlig på 1920-tallet, er en overmoden reform. Tenk på den produktivitetsveksten vi har skapt siden 1920-tallet! Tenk på at både kvinner og menn jobber i dag, og at forbruket vokser inn i himmelen.

Prosjektet i Songdalen er gjennomført i nært samarbeid med forskningsstiftelsen FAFO. Et av de overordna verktøyene er et heltidshjul, der de tre viktigste ordene er effektivitet, tjenestekvalitet og arbeidsmiljø. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/prosjekter/saman_om_ein_betre_kommune/kunnskapsstatus_heltid-deltid.pdf

ET KNIPPE AV TILTAK

Tett trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjon og fagforeninger har vært en avgjørende suksessfaktor. Det samme har god lederforankring.

Etter kartleggingen ble det satt opp ei søkerliste til større stillinger og satt ned et eget ansettelsesutvalg som skulle få ting til å skje, i tur og orden.  Ved hjelp av grep som blant annet langvakter innen habilitering, noe mer helgejobbing, inntil 20 prosent ubunden tid som del av økt stillingsprosent, gratis teorikurs til fagbrev og lønnstillegg I TRÅD MED Spekter-trappa til de som påtar seg ekstra helgevakter, har den gjennomsnittlige stillingsprosenten økt betydelig. Det kortsiktige målet er å nå 75 prosent gjennomsnittlig arbeidstid i løpet av prosjektperioden, dvs. i løpet av 2015. Den langsiktige planen er å skape en heltidskultur. Det skulle ikke forundre meg om Songdalen klarer det. Prosenten er på vei opp, sykefraværet er under 6 prosent og folk er stolte og glade.

Når vi får slike erfaringer med oss inn i heltidsnettverket helt fra starten, må vi vel komme langt?  Jeg ser fram til neste samling over sommeren. Vi er i gang!

 

Lisbeth Reed er rådgiver i Vest Agder fylkeskommune og har vært sentral i utarbeidingen av den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold i Agder. Lisbeth er engasjert og kunnskapsrik og brennende opptatt av likestilling!