Det hjelper ikke å være på god vei om vi bare står der»

Det hjelper ikke å være på god vei om vi bare står der»(Sitat fra Jan P. Syse)

Av: Anju C. Manneråk

Å bli likeverdig og likestilt handler om menneskerettigheter, og like muligheter bør være ett tverrpolitisk tema og mål. Norge har kommet langt når det gjelder likestilling, men vi har fortsatt utfordringer som etter tiår med likestillingspolitikk fortsatt er uløste. Jeg tenker spesielt på vold og overgrep, arbeidsliv, oppvekst og utdanning og næringsliv. Det er viktig å styrke likestillingen, og skape et bedre diskrimineringsvern for alle. 

Vold og overgrep er en av samfunnets største likestillingsutfordringer. Vold og overgrep hindrer like muligheter og har alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Alt for mange er utsatt for vold i nære relasjoner og for seksuelle overgrep. Rundt 10 prosent av norske kvinner rapporterer at de har vært utsatt for voldtekt. Mørketallene er mest sannsynlig større. Jeg er bekymret over at det er flere voldtektsofre som ikke makter, tør eller ser håp i å anmelde overgrep, eller som ikke søker helsehjelp. Tvangsekteskap og kjønnslemlestet er også en utfordring. 

Hatefulle ytringer begrenser den enkeltes muligheter til å delta i det offentlige ordskifte. De rammer ikke bare den enkelte, men hele samfunnet. Kunnskapsgrunnlaget om hatefulle ytringer må styrkes. 

Arbeidsinntekt er den viktigste måten å forsørge seg på. Det å kunne forsørge seg selv er grunnleggende for likestilling. Norge er i toppen når det gjelder yrkesdeltakelse både for kvinner og menn. Det er en styrke for oss. Men kvinner og menn er i stor grad konsentrert i forskjellige yrker og arbeider i forskjellige næringer. Dette fører det til lite fleksibilitet i arbeidsmarkedet. Det gjelder blant annet den høye andelen gutter som ikke fullfører videregående opplæring og at gutter ofte velger mer kjønnstradisjonelt enn jenter når det gjelder utdanning og arbeid. Viktige innsatsområder for å fremme likestilling mellom jenter og gutter, kvinner og menn er knyttet til utdanning og arbeid. Derfor må vi øke innsats i likestillingspolitikken slik at vi løser framtidas arbeidsmarkedsutfordringer. 

Deltidsarbeid er mer utbredt i sektorer der kvinner er i flertall. Sysselsettingen blant grupper av innvandrede kvinner er urovekkende lav.

Det må fortsettes å styrke, jobbsjansen for å få flere innvandrerkvinner i arbeid. Norskopplæring og introduksjonsprogram må gjennomgås for at enda flere nyankomne kommer i videre utdanning eller arbeid.

Skillene i arbeidsmarkedet handler ikke bare om ulike næringer og yrker. Kvinner er i mindre grad representert i ledelsen av større bedrifter og i styrer der reglene om kjønnsrepresentasjon ikke gjelder. Færre kvinner starter som gründere. Dette tyder på at samfunnet ikke lykkes godt nok med å ta hele befolkningen i bruk i innovasjon, verdiskaping og ledelse. Vi må bruke talentene og ressursene fra hele befolkningen. May Linda Magnussen fra Agder forskning sier at det er mye lavere grad av likestilling på Sørlandet, innenfor politikk, arbeidsliv og lederstillinger.

Uansett hvor du ser er det lavere enn resten av landet.

Likestilling skapes ikke av det offentlige alene. Likestilling skapes på arbeidsplassene, der folk bor og i samarbeid med frivillig sektor. Derfor er det viktig å støtte opp om de gode initiativene, prosjektene og forbildene som bidrar positivt til likestilling og til å endre tradisjonelle mønstre. Må fjerne hindringer som begrenser kvinner og menns valgfrihet. Kvinner og menn har i dag like rettigheter, men vi må sørge for at de også opplever at de har like muligheter. 

Mange av utfordringene vi ser på integreringsfeltet, er også likestillingsutfordringer. God integreringspolitikk er også god likestillingspolitikk. Det å ha mulighet til å forsørge seg selv, frihet fra vold og uønsket sosial kontroll og mulighet til utdanning, er ikke bare grunnleggende for likestilling, men også for integrering.

Jeg vil understreke viktigheten av at kampen for likestilling må gå på tvers av politiske ideologier. Selv om vi i dag vil høre om ulike måter og nå et mål på så tror jeg vi kan være enig om at vi fortsatt har en lang vei å gå og at vi politikere har et ansvar for å legge til rette for at vi når målet, målet om likeverd og like muligheter.

Vi er ulike, men likeverdige.

Ulikheten skal møtes med likeverdige tjenester og like muligheter i hverdagen. Jeg ønsker likestilling i arbeidslivet og et tidsriktig lovverk for å motarbeide forskjellsbehandling i alle sektorer.

.............

Anju C. Manneråk, FrP. Sitter i kommunestyret i Marnardal og i Vest-Agder fylkeskommune.