Hva er vår største likestillingsutfordring?

”Hva er vår største likestillingsutfordring?”

Av: Malin Stokkeland

«Senterpartiet mener at alle skal ha likeverdige muligheter, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsnivå, sivilstand, bosted og etnisk tilhørighet. Målet er et likestilt samfunn, der kvinner og menn har felles ansvar for familien og like muligheter til å delta i utviklingen av demokrati, samfunns- og næringsliv. Lik lønn for likt arbeid er et grunnleggende likestillingsprinsipp».

Tradisjonelt har ordet likestilling vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn. Dette er fortsatt den vanligste bruken av ordet, men det er utvidet til også å gjelde flerediskrimineringsgrunnlag som nevnt ovenfor.

Jenter og gutter er ikke skapt like, men de skal ha samme muligheter og rettigheter. Likestilling er ikke at gutter og jenter skal være like, men at de skal kunne ta selvstendige valg for å kunne leve det livet de selv ønsker. De skal ha tro på seg selv og få anerkjennelse for de valgene de tar.

Alt fra fødselen deler for eksempel handelsstanden oss inn etter kjønn. Egne hyller med jenteklær og jenteleker, gutteklær og gutteleker hver for seg. Med valg av farger, design og innhold skapes ulike forventninger barna og hva de skal være opptatt av. Det er ofte høy «prinsessefaktor» på jentetingene, mens guttene skal like Kaptein Sabeltann, tekno Lego og biler. Foreldre som ønsker å kjøpe kjønnsnøytrale leker, klær, skolesekker og andre ting til barna har en stor utfordring. Det aller meste er kjønnsdelt. I «gamle» dager var et legohus – akkurat det – et legohus!

Det er viktig at foreldre, ansatte i barnehager og skoler er reflektert over sine egne og samfunnet sine forventninger til kjønn. Kjønnsroller og holdninger som fins i samfunnet gjenspeiles hos barn. Vi voksne må motvirke stereotyper med å signalisere at det er mange måter å være gutt eller jente på.

I mange kommuner er deltidsstillinger, spesielt innen helse og omsorgssektoren, en stor utfordring. Viss en kommune har 70% kvinnelige ansatte og 70% av disse jobber deltid, så blir det en utfordring, både for kommunen som arbeidsgiver, og for den enkelte arbeidstakeren. Det er startet mange gode prosjekt «Fra deltid til heltid» og «Heltid en rettighet og deltid en mulighet». Resultatene av disse prosjektene vil forhåpentligvis bli mer og mer synlige over tid. Kommunene og andre arbeidsgivere må arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling innen sin virksomhet. Det er stadig færre yrker der fysisk styrke er det viktigste, så i utgangspunktet er de aller fleste yrker tilgjengelige for begge kjønn, likevel ser vi at ungdommer flest velger veldig tradisjonelt.

Generelt tenker jeg at utfordringene er ennå mer sammensatt. Vi på Sørlandet er tradisjonelle. Kvinnene her jobber deltid i større grad enn resten av landet. Dette får konsekvenser for flere av de andre likestillingsaspektene som for eksempel lønnsnivå, stillingstyper, det er få kvinner i ledende stillinger og i styrer og verv.

Flyktningestrømmen som har gått gjennom Europa de siste månedene, og de sterke bildene derfra har ført til at vi alle har måttet gå litt i oss selv. Hva kan jeg bidra med for å hjelpe de som er i nød. Hvis man velger å se dette fra et kvinneperspektiv så ser vi at det er farlig å reise, og kanskje enda farligere å bli igjen. Når en ser på unge enslige asylsøker mellom 15 og 18 år så er de aller fleste menn. Hva skjer med kvinnene som ikke kan flykte? Jeg mener det er viktig at vi i Norge som alt tatt i betraktning, er kommet langt i forhold til likestilling ikke nøyer oss med det, men gjør en innsats for andre som ikke har det like bra som oss. Mange andre land og kulturer har et kvinnesyn som skiller seg veldig fra vårt. Integrering og fokus på kvinners rettigheter blir svært viktig framover.

Det at jeg er jente har aldri vært en hindring for meg. I vår familie handlet det om å «ikke lukke dører» når det gjaldt utdanningsvalg. Jeg jobber som rektor/enhetsleder, kjører motorsykkel, sitter i formannskapet og har flere styreverv. Jeg ser på dette som en flott mulighet til å lære mer om hvordan samfunnet fungerer – og å være med på å finne best mulig løsninger for flest mulig!

Malin Stokkeland, Vest-Agder Senterparti