Ungdommer, dere forandrer verden!

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen

Kjære ungdommer, en dag langt, langt frem i tid vil dere se dere tilbake og vite at dere virkelig forandret verden. I det store eller det små. Det viktigste er å alltid tro på at det du sier og det du gjør vil gjøre verden bittelitt bedre. Fordi du kan!

Å gi unge mulighet til å medvirke i sitt eget lokalsamfunn handler om veldig mye. Det helt åpenbare er at som barn og ungdommer besitter de en kunnskap om hvordan samfunnet fungerer for nettopp dem. Virker tjenestene, skolene, kulturtilbudene, kollektivtransport, veier, gangveier og mye mer, slik vi tenker? Fungerer det bra også for barn og unge? Vi voksne kan nemlig ha, og vi skal ha, et barneperspektiv på de beslutningene vi tar og det samfunnet vi gjennom de beslutningene bygger. Men barnets perspektiv gir oss ofte perspektiver vi ikke tenkte igjennom eller ikke forstod var så viktige som de kan være. Det er disse perspektivene ung medvirkning kan gi oss. Svært mange av de kommunale tjenestene er rettet mot barn og unge, de er storforbrukere av offentlige tjenester. I et slikt perspektiv er det veldig naturlig å tenke at de bør få medvirke i utformingen av dem.

Å medvirke gir tilhørighet. Det gir en opplevelse av å høre til i et samfunn som er interessert i deg og som gir deg et rom. Et samfunn som sier du er viktig, din mening teller. Vi er et VI samfunn som inkluderer og som gir raust rom for ulike meninger og tanker om hvordan vi best kan bygge lokalsamfunnet vårt. Tilhørighet er kanskje en av de viktigste beskyttelsesfaktorene vi har for et godt liv. Derfor er det så viktig å sørge for at barn og unge tidlig erfarer at de blir hørt og tatt på alvor for meningene sine.

Å invitere til medvirkning handler også om å gi fra seg kontroll og makt. Medvirkning må nemlig følges av en reell mulighet til innflytelse. Jeg tror det kan være en smertefull prosess i noen tilfeller.

 «Er de ikke fryktelig umodne?» «De er så lite engasjert». »Det er for stort ansvar for dem».» De forstår ikke hva det handler om»

Jeg har hørt det meste av vikarierende motiv for å beholde ekspertrollen og dermed makta. Sannheten er at alle påstandene med letthet kan bekreftes hvis man ønsker det. Gjennom å gi medvirkningen trange nok kår vil man lett kunne få bekreftet hver eneste påstand. Medvirkning krever et kontinuerlig arbeid og et konstant fokus. Å gi barn medvirkning handler om å gi dem kunnskap om det de kan delta i. Kunnskap leder til engasjement og innsikt. Kunnskap gir dem nøkkelen til å delta. Hvis vi tilbakeholder informasjon eller ikke gir dem mulighet til innsikt hvordan kan vi da forvente modenhet, engasjement og ansvar?

Demokratiet overlever kun fordi de tar det i bruk. De litt tørre ordene de lærer om på skolen blir reelle prosesser der de setter sine egne fotavtrykk og bidrar til endring.

Jeg ser de første famlende forsøkene de gjør.  Jeg ser det gjør litt vondt å bli spurt om hva de mener. Jeg vet det er som å gå på tynn, tynn is og skulle markere sin mening i et ukjent landskap mens du ennå ikke er trygg. Det finnes tusenvis av voksne som aldri har eller vil greie det. Men de klarer det. Inni dem brenner en vilje. En vilje til å være med, ta del i og til å forandre verden. Det er bare et spørsmål om å gi dem en arena, kunnskap og en ubetinget tro på at de klarer det. De vokser med oppgaven, de erfarer at de er viktige, at deres mening betyr noe. Snart er blikket fast, de blir målbevisste engasjerte og ansvarsbevisste. Det er så imponerende hva de får til!

Demokratiet overlever kun fordi de tar det i bruk. De litt tørre ordene de lærer om på skolen blir reelle prosesser der de setter sine egne fotavtrykk og bidrar til endring.

Jeg tror hver enkelt av oss har evnen til å forandre verden, i det minste litt. Hvis vi tør. De ungdommene jeg møter vil forandre verden. Noen litt. Noen mye. Jeg tviler ikke på deres engasjement og vet derfor at de allerede er igang.

Kjære ungdommer, dere forandrer verden litt allerede. Det gir meg håp. For jeg vet alt det gode som bor i dere. Ta det i bruk!

Anne Hanne